Przedszkole Niepubliczne w Szczecinie - Kraina Uśmiechu

 

MISJA „KRAINY UŚMIECHU”

Pragniemy by dzieci szczęśliwie szły przez życie i były gotowe na kolejne wyzwania. Chcemy zapewnić dzieciom dobry start w taki sposób by czuły się szczęśliwe i pewne siebie – stąd nasza nazwa: KRAINA UŚMIECHU


NASZYM CELEM JEST :

• stworzenie dziecku atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, tak by dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe

• traktowanie dziecka z godnością, czułością, słuchanie i rozmawianie  z nim w taki sposób, by wzmacniać w nim poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości w działaniu

• dostosowanie działań wspierających rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem

• budowanie w dziecku otwartości na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, kultur oraz gotowości do szukania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań

• wychowanie dziecka z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli

• kształtowanie u dziecka świadomości emocjonalnej tak, aby ułatwić mu zrozumienie i akceptację własnych przeżyć emocjonalnych oraz zapanowanie nad zachowaniem w trakcie ich przeżywania

• rozwój u dzieci umiejętności społecznych poprzez efektywne współdziałanie w grupie

• świadome  przygotowanie przestrzeni do dziecięcej zabawy w taki sposób, aby zachęcić dzieci do podejmowania  twórczej działalności

• pozostawianie dzieciom czasu na swobodną zabawę kształcącą ich umiejętności społeczne


KADRA PEDAGOGICZNA

Nasza kadra jest dobierana pod kątem podejścia do dzieci, umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych. Kluczem w doborze naszych  nauczycieli etatowych, jak i nauczycieli zajęć dodatkowych jest pasja do wykonywanego zawodu, do pracy z dziećmi. Chcemy by dzięki temu dzieci miały zapewnioną doskonałą opiekę osób, które traktują je po partnersku i w indywidualny sposób oraz by czas spędzony w przedszkolu był ciekawy i atrakcyjnie przygotowany.

 

Czym wyróżnia się kadra w Krainie Uśmiechu:

• Nasi nauczyciele pracują nad autorskimi programami oraz nad doborem sprawdzonych programów nauczania, by dzieci powierzone nam w opiekę nigdy się nie nudziły i z radością przekraczały progi naszego przedszkola każdego dnia.

• Nauczyciele pracujący w Krainie Uśmiechu posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka.

• Nie oszczędzamy pieniędzy na dokształcanie naszej kadry. Nauczyciele biorą udział w regularnych szkoleniach w celu poznawania nowatorskich metod pracy z dziećmi oraz doskonalenia swojego warsztatu metodycznego.


INNOWACYJNE METODY PRACY W KRAINIE UŚMIECHU:

· „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – jest to program wprowadzający dzieci w świat matematyki. Program ten wychodzi z założenia, że istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Dlatego w programie tym najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, przyczyniają się do rozwijania dziecięcego myślenia i hartowania dziecięcej odporności emocjonalnej.

· Glottodydaktyka – to innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania (metoda opracowana przez polskiego profesora B. Rocławskiego), przygotowująca już bardzo małe dzieci do gotowości podjęcia nauki czytania i pisania. Stwarza możliwość stosunkowo szybkiego opanowania techniki czytania. Metoda ta od początku zakłada, że każde dziecko zdobywa kolejne umiejętności w swoim czasie i tempie, a zadaniem nauczyciela jest tak zróżnicować zajęcia, aby uwzględnić indywidualne możliwości dziecka i stopień rozbudzenia poznawczego.

· Metoda Dobrego Startu – metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Metoda dobrego startu oprócz rozwijania percepcji, motoryki i integracji percepcyjno-motorycznej kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

· Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –  to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka . Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju sfery ruchowej, emocjonalnej i społecznej. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze.

· Pedagogika zabawy - to aktywność w trakcie, której następuje przekazywanie treści oraz wywoływanie emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły. Ruch, gest, dotyk, taniec, dźwięk, malowanie, gra ról, pantomima – to cała gama środków wyrazu, jakie mają do dyspozycji prowadzący i uczestnicy zabawy. To metoda pracy z grupą, która ułatwia kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy na bezpiecznym, zaakceptowanym przez wszystkich poziomie. Podpowiada, co zrobić, aby te kontakty dawały jak największe korzyści zarówno grupie, jak również poszczególnym jej członkom.

· Bajkoterapia –  jest nowoczesną metodą stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym wykorzystującą czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych pozycji (lub fragmentów) literatury dla dzieci. Przyczynia się do pozytywnego kreowania świata i własnej osoby dziecka. Jej zasadniczym celem jest redukcja lęku, napięcia, nieprzyjemnych emocji, które niekorzystnie wpływają na rozwój dziecka. Bajkoterapia dodatkowo rozwija osobowość dziecka poprzez prezentowanie literackich wzorców godnych naśladowania, wzbogaca wiedzę, kształtuje zdolności językowe, pobudza wyobraźnię, przyczynia się do kształtowania zdolności do rozumienia pojęć moralnych i powoduje rozwój uczuć.

 

· Muzykoterapia – to doskonały sposób przełamywania nieśmiałości dzieci. Taniec i nieskrępowany, spontaniczny ruch z nim związany przyczynia się do podwyższania samooceny oraz własnej wartości, a także korzystnie wpływa na kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Taniec to także forma uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, to aktywność stwarzająca możliwość ujścia nagromadzonym emocjom.

 

·

NASZA OFERTA:

 

W ramach opłaty czesnego (450 zł) zapewniamy:

· Zajęcia zgodnie z podstawą programową,

· Zajęcia z języka angielskiego (kontakt z językiem obcym –codziennie)

· Opiekę dzienną od 6.30-17.00 przez cały rok, również w wakacje

· Ubezpieczenie NNW


· Zajęcia logopedyczne:

Ø prowadzenie ćwiczeń poprawnej wymowy

Ø udzielanie pomocy rodzicom dzieci z wadami wymowy

Ø wspomaganie rozwoju językowego dzieci z opóźnioną mową


· Rytmika:

Ø różne formy ruchu inspirowane muzyką (zabawy z chustami, szarfami)

Ø nauka piosenek, zabawy przy muzyce, ćwiczenia słuchowe,

Ø rozwijanie koncentracji uwagi, wyobraźni i pamięci rytmicznej, koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni


· Uroczystości okolicznościowe

· Warsztaty plastyczne

· Warsztaty bębniarskie

· Wizyty teatrów

· Koncerty

· Bajkoterrapia

· Muzykoterapia

· Zajęcia z elementami chemii, fizyki i matematyki.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka, zapewniamy małą liczebność grup.

 

RAMOWY PLAN DNIA "KRAINY UŚMIECHU"

 

I. 6.30-9.30

· schodzenie się dzieci

· praca indywidualna z dzieckiem

· zabawy z udziałem nauczyciela

· zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

· zabiegi higieniczne

· śniadanie

II. 9.30-12.00 (zajęcia programowe)

· realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości

· zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub Sali

· zajęcia dodatkowe

· zabiegi higieniczne

· obiad – pierwsze danie(godz.11.45)

III. 12.00-13.30 (poobiedni relaks)

· odpoczywanie ze słuchaniem ulubionych bajek,

· muzykoterapia,

· zabiegi higieniczne,

· obiad-drugie danie(godz.13.30)

IV.13.30-17.00 (grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem)

· aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu,

· podwieczorek (godz.15.15)

· kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań)

· rozchodzenie się dzieci.

CENA: 450 zł plus 10 zł dzienne wyżywienie.